weerbos


opgave Prijsvraag 'Wonen te gast in het landschap'
opdrachtgever Provincie Noord-Holland
locatie Gebied tussen Heiloo en Limmen
team Frank de Volder en Marijke Bruinsma
status Winnaar
betrokken partijen Provincie Noord-Holland

Tussen Heiloo en Limmen bestaat het landschap voornamelijk uit bollenvelden, linten en losse bebouwing. Het gebied bevindt zich op een ooit beboste strandwal. Tijdens het Beleg van Leiden, in 1573, is het bos op de strandwal echter door de Spanjaarden gekapt om de soldaten in de barre winters van warmte te voorzien.
De strandwal wordt weer bebost waardoor deze beter zichtbaar wordt in het landschap. In de nieuwe boslanden creëren we diverse woonmilieus voor jong en oud, rijk en arm, waardoor er een nieuw boslandschap ontstaat tussen de dorpen Limmen en Heiloo. De boslanden worden afgewisseld met open velden met functies als weide voor vee, (tenten-)camping, bollenteelt.
Sommige delen bos worden verkocht en in de collectieve bossen gestoken. Zo wordt de kwaliteit van het wonen in het bos gewaarborgd en financieel haalbaar. De belangrijkste randvoorwaarde is dat de collectieve bossen voor iedereen toegankelijk blijven.